บุคลากร

                                
นายศุภากร  ทองสุข
ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า
นางอารีย์  ตาตุ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางทองทราย สุทธิผล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

นายอุทิศ  นาละออง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นายอภินัทธ์  ช่างล้อ
จพ.สาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน
นางสาวเคลือวัน  ปันแก้ว
จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
นางทับทิม  สิงหราช
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
นางสาวนิตยา  ทายะ
พนักงานบันทึกข้อมูล
น.ส.ณัฐนันท์ ตั๋นฝั้น
พนักงานทำความสะอาด
น.ส.สุดารัตน์ เตมะ
ผู้ช่วยทันตาภิบาล



1 ความคิดเห็น: